MB „Preventus“ fizikinių tyrimų laboratorija

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 190-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity MB „Preventus“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* MB „Preventus“ fizikinių tyrimų laboratorija
Adresas / Address Radvilėnų pl. 1B, LT-50271 Kaunas
Telefonas / Phone +370 640 45 555
El. paštas / E-mail info@preventus.lt
Interneto svetainė / Website http://www.preventus.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2018
Veiklos apibūdinimas Pastatų pralaidumo orui, patalpų su stacionariosiomis gesinimo dujomis sistemomis, ortakių ir oro ruošimo agregatų korpuso oro nuotėkio bandymai
Description of activities Testing of air permeability of buildings, air leakage of ducts, air handling units, premises with fixed extinguishing gas system
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.190-01
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2022-11-28
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2022-11-28
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2026-06-30
Akredituota nuo / Accredited since 2021-07-01
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body