UAB „Kiwa Inspecta“ Laboratorija

Akreditavimo pažymėjimo numeris/
The number of accreditation certificate
LA.01.166
AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 143-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity UAB „Kiwa Inspecta“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* UAB „Kiwa Inspecta“ Laboratorija
Veiklos vietos vykdymo adresas (adresai)/
Location/ Locations of the CAB
Raudondvario pl. 162, 47174 Kaunas
Telefonas / Phone +370 664 26 224
El. paštas / E-mail viktoras.bogadelscikovas@kiwa.com
Interneto svetainė / Website http://www.kiwa.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2018
Veiklos apibūdinimas Virintinių metalų jungčių, pagrindinio metalo paviršiaus neardomieji bandymai bei langų, durų ir anginių sąrankų bandymai (1 priedas); langų, durų ir anginių sąrankų eksploatacinių savybių vertinimo ir tikrinimo procedūros pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus (2 priedas)
Description of activities Non-destructive testing of metals and welded joints of metals and destructive testing of windows, doors and shutter assemblies (Annex 1); assessment and verification of constancy of performance of windows, doors and shutter assemblies according to requirements of Regulation (EU) No. 305/2011 of the European Parliament and of the Council (Annex 2)
Akreditavimo pažymėjimas išduotas/ įsigaliojo/
The accreditation certificate issued/ valid since
2021-12-14
Akreditavimo pažymėjimo versijų datos /
Versions of the accreditation certificate
2023-04-13
AVĮ akredituota nuo/
Initial accreditation date
2016-12-16
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2026-12-13
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body