VŠĮ "Euromatas" Produktų ir procesų sertifikavimo skyrius

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 002-03
Tipas / Type Produktų sertifikavimo įstaigos / Product certification bodies (ISO/IEC 17065)
Juridinis asmuo / Legal entity VŠĮ "Euromatas"
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* VŠĮ "Euromatas" Produktų ir procesų sertifikavimo skyrius
Adresas / Address Raudondvario pl. 168, 47172 Kaunas
Telefonas / Phone +370 610 04388
El. paštas / E-mail euromatas@euromatas.lt
Interneto svetainė / Website http://www.euromatas.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17065:2012
Veiklos apibūdinimas Statybos produktų ir suvirinimo procesų sertifikavimas (1 priedas); Statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo procedūrų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus atlikimas (2 priedas)
Description of activities Certification of construction products and welding processes (Annex 1); Performance of construction products stability evaluation and testing procedures of the European Parliament and Council Regulation (EU) No. 305/2011 (Annex 2)
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.002-03
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2022-08-17
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2022-08-17
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2027-08-16
Akredituota nuo / Accredited since 2022-08-17
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body