UAB „Tyrimų laboratorija“ Fizikinių veiksnių tyrimų laboratorija

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 151-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity UAB „Tyrimų laboratorija“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* UAB „Tyrimų laboratorija“ Fizikinių veiksnių tyrimų laboratorija
Adresas / Address Tiekėjų g. 19A, 97123 Kretinga
Telefonas / Phone +370 670 96240
El. paštas / E-mail info@tyrimulaboratorija.lt
Interneto svetainė / Website http://www.tyrimulaboratorija.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2005
Veiklos apibūdinimas Natūriniai statinio konstrukcijų garso izoliavimo, aidėjimo trukmės, triukšmo, apšvietos, šiluminės aplinkos ir sandarumo tyrimai
Description of activities Tests of sound insulation in situ tests of construction in buildings, reverbaration time, noise levels, illumination, thermal environment and air permeability of buildings
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.01.164
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2019-03-18
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2019-03-18
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2020-11-29
Akredituota nuo / Accredited since 2016-10-17
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body