Gaisrinių tyrimų centro Produktų tyrimų skyrius

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 077-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity Gaisrinių tyrimų centras
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* Gaisrinių tyrimų centro Produktų tyrimų skyrius
Adresas / Address Miško g. 7, Valčiūnų k., 13229 Vilniaus r.
Telefonas / Phone +370 5 249 1312
El. paštas / E-mail artur.raskov@vpgt.lt
Interneto svetainė / Website http://www.gtc.lrv.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2018
Veiklos apibūdinimas Produktų gaisriniai tyrimai ir matavimai (1 priedas); statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo procedūrų pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus atlikimas ( 2 priedas) (Akreditavimo pažymėjimas įsigalioja 2022-01-01)
Description of activities Fire tests and measurements (Annex 1) Assessment and verification of constancy of performance of construction products according to requirements of Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council (Annex 2) (Accreditation certificate shall enter info force on 2022-01-01)
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.01.032
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2021-12-07
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2021-12-07
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2025-05-03
Akredituota nuo / Accredited since 2000-06-23
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body