AB „Vilniaus metrologijos centras“ Kontrolės įstaiga

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 082-06
Tipas / Type Kontrolės įstaigos / Inspection bodies (ISO/IEC 17020)
Juridinis asmuo / Legal entity AB „Vilniaus metrologijos centras“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* AB „Vilniaus metrologijos centras“ Kontrolės įstaiga
Adresas / Address Dariaus ir Girėno g. 23, 02189 Vilnius; E. Ožeškienės g. 25, 44254 Kaunas; Tomo g. 24, 91249 Klaipėda; Baltupėnų g. 1, 78141 Šiauliai; Liepų al. 22, 35121 Panevėžys
Telefonas / Phone +370 5 230 63 65
El. paštas / E-mail vmc@vmc.lt
Interneto svetainė / Website http://www.vmc.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17020:2012
Veiklos apibūdinimas A tipo kontrolės įstaiga atlikti lošimo įrenginių atitikties įvertinimą, tikrinti dujų, degalų ir tepalų apskaitos sistemas, svarstykles, vandens, elektros ir šilumos energijos skaitiklius (1 priedas) atlikti neautomatinių svarstyklių atitikties įvertinimo procedūras pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/31/ES „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su neautomatinių svarstyklių techninio reglamento patvirtinimo“, perimtą Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2015-11-19 įsakymu Nr. 4-730 „Dėl neautomatinių svarstyklių techninio reglamento patvirtinimo“ (2 priedas) C tipo kontrolės įstaiga tikrinti ilgio, kampo, tūrio, masės, jėgos, slėgio, drėgmės, temperatūros, debito, elektrinių dydžių, laiko ir dažnio, triukšmo, vibracijos, judesio parametrų, jonizuojančios spinduliuotės, fizikinių, cheminių ir optinių matavimų priemones (3 priedas)
Description of activities Type A inspection body to carry out - perform gaming devices conformity assessment, checking gas, fuel oil and accounting systems, scales, water, electricity and heat meters (Annex 1) - Non-automatic weighing instruments conformity assessment in accordance with the Directive 2014/31/EU of the European Parliament and of the Council „on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of non-automatic weighing instruments“ which was adopted by the Lithuanian Minister of Economy 2015-11-19 Order No. 4-730 „On non- automatic weighing instruments technical regulation approval“ (Annex 2) Type C inspection body to check -length, angle, volume, mass, force, pressure, humidity, temperature, flow, power values, time and frequency, noise, vibration, motion parameters, radiation, physical, chemical, and optical instruments (Annex 3)
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.06.064
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2018-02-27
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2019-08-12
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2021-04-10
Akredituota nuo / Accredited since 2016-04-11
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body