UAB „Inspekta“

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 192-03
Tipas / Type Produktų sertifikavimo įstaigos / Product certification bodies (ISO/IEC 17065)
Juridinis asmuo / Legal entity UAB „Inspekta“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* UAB „Inspekta“
Adresas / Address Ukmergės g. 283B, 06313 Vilnius
Telefonas / Phone +37052586219
El. paštas / E-mail info@inspekta.eu
Interneto svetainė / Website https://inspekta.eu/lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17065:2012
Veiklos apibūdinimas Statybos produktų, gaminių ir konstrukcijų sertifikavimas (1priedas); Statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo procedūrų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011 atlikimas (2 priedas); Atitikties įvertinimo procedūrų pagal techninius regalmentus, kuriais atitinkamai perimtos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos: 2014/33/ES Liftai ir liftų saugos įtaisai, 2014/68/ES Slėginė įranga atlikimas (3 priedas)
Description of activities Certification of construction products and building structures (Annex 1); To carry out assessment and verification of constancy of performance of construction products according to requirements of Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council (Annex 2); To perform conformity assessment procedures according to the Technical Regulations which transposes relevant Directives of European Parliament and Council:- 2014/33/EU Lifts and safety components for lifts,- 2014/68/EU Pressure equipment (Annex 3)
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.192-03
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2022-10-21
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2023-08-31
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2026-07-21
Akredituota nuo / Accredited since 2021-07-22
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body