UAB Akustinių tyrimų centras Fizikinių veiksnių tyrimo laboratorija

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 104-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity UAB Akustinių tyrimų centras
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* UAB Akustinių tyrimų centras Fizikinių veiksnių tyrimo laboratorija
Adresas / Address Kražių g. 21, 01108 Vilnius
Telefonas / Phone +370 5 244 2442
El. paštas / E-mail info@tyrimucentras.lt, laura@tyrimucentras.lt
Interneto svetainė / Website http://www.tyrimucentras.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2018
Veiklos apibūdinimas Akustinio triukšmo, apšvietimo, elektromagnetinių laukų, šiluminės aplinkos ir statinių bei jų dalių akustinių parametrų, sandarumo tyrimai (Akreditavimo pažymėjimas įsigalioja 2022-02-28)
Description of activities Testing of acoustic noise, illumination, electromagnetic field, thermal conditions and sound insulation in buildings and of building elements, air permeability of buildings (Accreditation certificate is valid from 28-02-2022)
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.01.078
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2021-12-06
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2021-12-06
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2027-02-27
Akredituota nuo / Accredited since 2007-03-02
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body