UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras“ Sertifikavimo skyrius

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 009-03
Tipas / Type Produktų sertifikavimo įstaigos / Product certification bodies (ISO/IEC 17065)
Juridinis asmuo / Legal entity UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras“ Sertifikavimo skyrius
Adresas / Address Panerių g. 14, 01312 Vilnius
Telefonas / Phone +370 5 269 35 48
El. paštas / E-mail v.kukenas@gpavc.lt
Interneto svetainė / Website http://www.gpavc.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17065:2012
Veiklos apibūdinimas Geležinkelių infrastruktūros, energijos posistemių ir riedmenų sertifikavimas
Description of activities Certification of railway infrstructure, energy subsystems and rolling stock
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.03.018
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2021-05-11
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2021-05-11
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2023-07-30
Akredituota nuo / Accredited since 2018-07-31
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body