UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras“ Sertifikavimo skyrius

Akreditavimo pažymėjimo numeris/
The number of accreditation certificate
LA.03.018
AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 009-03
Tipas / Type Produktų sertifikavimo įstaigos / Product certification bodies (ISO/IEC 17065)
Juridinis asmuo / Legal entity UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras“ Sertifikavimo skyrius
Veiklos vietos vykdymo adresas (adresai)/
Location/ Locations of the CAB
Panerių g. 14, 01312 Vilnius
Telefonas / Phone +370 5 269 35 48
El. paštas / E-mail v.kukenas@gpavc.lt
Interneto svetainė / Website http://www.gpavc.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17065:2012
Veiklos apibūdinimas Geležinkelių infrastruktūros, energijos posistemių ir riedmenų sertifikavimas
Description of activities Certification of railway infrstructure, energy subsystems and rolling stock
Akreditavimo pažymėjimas išduotas/ įsigaliojo/
The accreditation certificate issued/ valid since
2023-07-05
Akreditavimo pažymėjimo versijų datos /
Versions of the accreditation certificate
2023-07-05
AVĮ akredituota nuo/
Initial accreditation date
2018-07-31
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2028-07-04
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body