VšĮ Lietuvos energetikos instituto Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 030-01-1
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity VšĮ Lietuvos energetikos institutas
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* VšĮ Lietuvos energetikos instituto Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija
Adresas / Address Breslaujos g. 3, 44403 Kaunas
Telefonas / Phone +370 37 40 18 63
El. paštas / E-mail nerijus.pedisius@lei.lt
Interneto svetainė / Website http://www.lei.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2018
Veiklos apibūdinimas Šildymo katilų, dujas deginančių prietaisų, kietojo biokuro ir kietojo atgautojo kuro, vandens ir šilumos energijos skaitiklių bandymai (1 priedas); patalpų šildymo prietaisų, naudojančių kietąjį kurą, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo procedūrų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011 atlikimas (2 priedas)
Description of activities Tests of heating boilers, appliances burning gaseous fuels, solid biofuel, solid recovered fuel, water and thermal energy meters (Annex 1); Assessment and verification of performance of space heating appliances burning solid fuel according to requirements of Regulation (EU) No 305/2011 of European Parliament and of the Council (Annex 2)
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.01.036
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2020-08-06
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2023-07-13
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2025-08-05
Akredituota nuo / Accredited since 2001-03-01
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body