Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos instituto Statybinės fizikos laboratorija

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 014-01-1
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity Kauno technologijos universitetas
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos instituto Statybinės fizikos laboratorija
Adresas / Address Tunelio g. 60, 44405 Kaunas
Telefonas / Phone +370 37 35 07 99, +370 682 83532
El. paštas / E-mail statybine.fizika@ktu.lt
Interneto svetainė / Website https://asi.ktu.edu
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2018
Veiklos apibūdinimas Termoizoliacinių medžiagų ir gaminių, langų ir durų fizikinių savybių bandymai, pastatų akustiniai, sandarumo ir termoviziniai tyrimai; dažų, lakų, gruntų, sandarinančių medžiagų ir klijų, stogo ir grindų dangų bei gaminių, statybinių skiedinių, smūgį sugeriančios dangos bandymai (1 priedas); statybinių termoizoliacinių gaminių bei langų ir durų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo procedūros pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011 (2 priedas)
Description of activities Testing of physical properties of thermal insulation materials and products, doors and windows; building acoustic, air permeability and termovision testing; testing of paints, varnishes, primers, sealants and adhesives, roof and floor coverings and products, mortars, impact attenuating surfaces (Annex 1); assessment and verification of constancy of performance of thermal insulation materials and products, windows and doors according to requirements of Regulation (EU) No. 305/2011 of the European Parliament and of the Council (Annex 2)
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.01.031
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2021-11-26
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2022-11-28
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2025-03-11
Akredituota nuo / Accredited since 2000-04-10
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body