UAB „Inspectum“ Kontrolės įstaiga

Akreditavimo pažymėjimo numeris/
The number of accreditation certificate
LA.06.068
AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 074-06
Tipas / Type Kontrolės įstaigos / Inspection bodies (ISO/IEC 17020)
Juridinis asmuo / Legal entity UAB „Inspectum“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* UAB „Inspectum“ Kontrolės įstaiga
Veiklos vietos vykdymo adresas (adresai)/
Location/ Locations of the CAB
Daukanto g. 13-6, 92235 Klaipėda
Telefonas / Phone +370 685 78999
El. paštas / E-mail info@inspectum.lt
Interneto svetainė / Website http://www.inspectum.org
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17020:2012
Veiklos apibūdinimas Vaikų žaidimo aikštelių įrangos kontrolė
Description of activities Control of children's playground equipment
Akreditavimo pažymėjimas išduotas/ įsigaliojo/
The accreditation certificate issued/ valid since
2024-01-09
Akreditavimo pažymėjimo versijų datos /
Versions of the accreditation certificate
2024-01-09
AVĮ akredituota nuo/
Initial accreditation date
2017-06-14
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2027-05-24
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body