VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 113-03
Tipas / Type Produktų sertifikavimo įstaigos / Product certification bodies (ISO/IEC 17065)
Juridinis asmuo / Legal entity VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras
Adresas / Address Linkmenų g. 28, 08217 Vilnius
Telefonas / Phone +370 5 272 80 77; +370 5 272 80 78
El. paštas / E-mail centras@spsc.lt
Interneto svetainė / Website http://www.spsc.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17065:2012
Veiklos apibūdinimas Statybos produktų sertifikavimas (1 priedas); Statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo procedūrų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus atlikimas (2 priedas)
Description of activities Certification of construction products (Annex 1) Performance of construction products stability evaluation and testing procedures of the European Parliament and Council Regulation (EU) No. 305/2011 (Annex 2)
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.03.004
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2019-02-20
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2022-02-09
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2024-02-19
Akredituota nuo / Accredited since 1999-06-10
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body