UAB „Siventa“

Akreditavimo pažymėjimo numeris/
The number of accreditation certificate
LA.105-01
AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 105-01
Tipas / Type Bandymų laboratorijos / Testing laboratories (ISO/IEC 17025)
Juridinis asmuo / Legal entity UAB „Siventa“
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* UAB „Siventa“
Veiklos vietos vykdymo adresas (adresai)/
Location/ Locations of the CAB
Ragainės g. 100, 78109 Šiauliai
Telefonas / Phone +370 41 501310
El. paštas / E-mail info@siventa.lt
Interneto svetainė / Website http://siventa.lt/lt/
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17025:2018
Veiklos apibūdinimas Vėdinimo įrenginių, rekuperatorių, šilumokaičių, oro ruošimo agregatų aerodinaminiai, šiluminiai ir akustiniai bandymai
Description of activities Testing of aerodynamic, thermal and acoustic characteristics of ventilation units, recuperators, heat recovery devices, air handling units
Akreditavimo pažymėjimas išduotas/ įsigaliojo/
The accreditation certificate issued/ valid since
2021-01-07
Akreditavimo pažymėjimo versijų datos /
Versions of the accreditation certificate
2022-05-19
AVĮ akredituota nuo/
Initial accreditation date
2019-08-28
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2024-08-27
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body