Gaisrinių tyrimų centro Atitikties įvertinimo skyrius

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 077-03
Tipas / Type Produktų sertifikavimo įstaigos / Product certification bodies (ISO/IEC 17065)
Juridinis asmuo / Legal entity Gaisrinių tyrimų centras
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* Gaisrinių tyrimų centro Atitikties įvertinimo skyrius
Adresas / Address Miško g. 7, Valčiūnų k., 13229 Vilniaus r.
Telefonas / Phone +370 5 233 98 78
El. paštas / E-mail gtc@vpgt.lt
Interneto svetainė / Website http://www.gtc.lrv.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17065:2012
Veiklos apibūdinimas Gaisrinės įrangos ir statybos produktų sertifikavimas (1 priedas); Statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo procedūrų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus atlikimas (2 priedas) (Akreditavimo pažymėjimas įsigalioja 2022-01-01)
Description of activities Certification of fire equipment and fire safety devices (Annex 1); assessment and verification of constancy of performance of construction products according to requirements of Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council (Annex 2) (Accreditation certificate shall enter info force on 2022-01-01)
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.03.009
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2021-12-07
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2021-12-07
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2022-11-01
Akredituota nuo / Accredited since 2007-12-27
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body