VšĮ Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba

AVĮ* žymuo / Mark of the CAB* 025-06
Tipas / Type Kontrolės įstaigos / Inspection bodies (ISO/IEC 17020)
Juridinis asmuo / Legal entity VšĮ Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba
AVĮ* pavadinimas / Name of the CAB* VšĮ Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba
Adresas / Address Pakraščio g. 24, 49292 Kaunas
Telefonas / Phone +370 37 31 0072
El. paštas / E-mail info@kipt.lt
Interneto svetainė / Website http://www.kipt.lt
Akreditavimo standartas /
Accreditation standard
LST EN ISO/IEC 17020:2012
Veiklos apibūdinimas Akredituota kaip A tipo kontrolės įstaiga. Potencialiai pavojingų įrenginių tikrinimas (1 priedas); atitikties įvertinimo procedūrų atlikimas pagal techninį reglamentą, kuriuo atitinkamai perimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/33/ES Liftai ir liftų saugos įtaisai (2 priedas)
Description of activities Accredited as Type A Control Body. Inspection of potentially dangerous equipment (Annex 1) Conformity assessment procedures according to the Technical Regulation which transpose relevant Directive of European Parliament and the Council - 2014 / 33 / EU lifts and safety devices (Annex 2)
Akreditavimo pažymėjimo numeris /
The number of accreditation certificate
LA.06.002
Akreditavimo pažymėjimas išduotas /
The accreditation certificate issued
2019-11-15
Akreditavimo sritis patvirtinta /
The scope of accreditation approved
2023-08-14
Akreditacija galioja iki / Accreditation valid until 2024-11-14
Akredituota nuo / Accredited since 2004-11-30
Akreditavimo sritis / Scope of accreditation
*AVĮ - atitikties vertinimo įstaiga
*CAB - conformity assessment body